Anvisningar för de anhöriga

View more

Hitta en lokal begravningsbyrå

View more

För massmedia

View more

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf (SHL ry) har till uppgift att bevara den finländska begravningskulturen, utveckla förbundsmedlemmarna yrkeskunnighet och -etik samt bevaka och främja medlemmarna allmänna och gemensamma förmåner. Förbundets regler finns här.

Förbundet håller kontakt med medlemsföretagen, representerar begravningsbranschen och samarbetar med myndigheter och med inhemska och utländska samarbetspartners inom branschen.

SHL ry informerar om ärenden som berör begravningsbranschen, förbundet följer med lagstiftningsarbetet och diskussionen kring det samt delger vid behov sin ståndpunkt. Förbundet utvecklar medlemmarnas verksamhet bland annat genom att utbilda medlemsföretagarna och deras personal, och genom att informera om aktuella saker samt genom att publicera tidningen Tiimalasi.

Förbundet deltar i begravningsbranschens internationella organisationers verksamhet.

Förbundet är medlem i begravningsbranschens europeiska organisation EFFS (European Federation of Funeral Services).

Förbundets medlemmar

De ordinarie medlemmarna, i Finlands Begravningsbyråers Förbund, är begravningsbyråer, som har förbundit sig att följa förbundets regler och de europeiska etiska anvisningar. Förbundet har cirka 200 medlemsföretag, vilka tillsammans har ungefär 300 begravningsbyråer. En förteckning över medlemmarna finns här.

En kort historik

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf grundades år 1942 med namnet Suomen Hautaustoimistojen omistajien yhdistys r.y. De första verksamhetsåren under slutet av krigstiden och under depressionen var svåra år för förbundet och verksamheten inskränkte sig till materialanskaffning. Det behövdes inköpstillstånd för allt material som skulle anskaffas, och föreningen distribuerade materialen till begravningsbyråerna i hela landet. När materialbristen småningom lättade och inköpsbegränsningarna successivt avskaffades, kunde förbundet inrikta verksamheten på lobbyverksamhet och på utvecklingen av medlemmarnas yrkeskunnighet och -etik.

Förbundet har ständigt utbildat sina medlemmar. Under de första åren var utbildningen koncentrerad till skolning i beklädnad av kistor. I takt med att samhället har förändrats och urbaniseringen har ökat, har begravningsbyråerna i allt större utsträckning blivit betjänande byråer. Samtidigt förändrades utbilningen som förbundet tillhandahöll sina medlemmar. Yrkesexamen för begravningsbyråernas affärsidkare (HTLH) kom till, vilken många av förbundets medlemmar avlade.

Det första numret av förbundets medlemstidning Tiimalasi utkom år 1950. Tidningen fungerar fortfarande som den sammanbindande länken mellan begravningsbyråföretagarna och den strävar till att bevara begravningskulturen.

Intranet
Extranet
Käyttäjätunnus
Salasana

Suosittele meitä